Selectează o Pagină

Cercetarea cugetului

Editura Presa Bună

Amintește-ți când ai făcut ultima spovadă. Gândește-te dacă n-ai uitat sau n-ai ascuns vreun păcat de moarte și dacă ai împlinit pocăința dată. Examinează-ți conștiința și vezi dacă n-ai călcat o poruncă a lui Dumnezeu sau a Bisericii.

Întrucât faci parte dintr-o categorie aparte de credincioși, pentru a face cu mai multă ușurință cercetarea cugetului sunt pregătite seturi de întrebări speciale. Pentru ca spovada să fie rodnică, este necesar să avem în vedere cele zece porunci ale lui Dumnezeu, cele cinci porunci ale Bisericii, sărbătorile de poruncă, posturile catolice, cele șapte păcate capitale, cele patru păcate strigătoare la cer, cele șase păcate împotriva Duhului Sfânt și cele șase păcate străine.

După enumerarea acestora vei găsi întrebări pentru cercetarea cugetului:

Cele zece porunci

 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alți dumnezei în afară de mine; să nu-ți faci chip cioplit ca să te închini lui.
 2. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în zadar.
 3. Adu-ți aminte să sfințești ziua Domnului.
 4. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești mult pe pământ.
 5. Să nu ucizi.
 6. Să nu faci fapte necurate.
 7. Să nu furi.
 8. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.
 9. Să nu poftești femeia aproapelui tău.
 10. Să nu poftești casa aproapelui tău și nici un lucru ce este al lui.

Cele cinci porunci ale Bisericii

 1. Să sfințești sărbătorile rânduite de sfânta Biserică și să asculți sfânta Liturghie în toate duminicile și sărbătorile de poruncă.
 2. Să ții posturile rânduite de sfânta Biserică și să nu mănânci carne în zilele oprite.
 3. Să-ți mărturisești păcatele cel puțin o dată pe an și să primești sfânta Împărtășanie în timpul Paștelui.
 4. Să nu faci nuntă în zilele oprite.
 5. Să plătești Bisericii simbria și celelalte datorii către ea după legi și obiceiuri.

Sărbătorile de poruncă

În afară de toate duminicile din an, sărbătorile de poruncă pe care trebuie să le ținem sunt următoarele:

 1. Sfânta Maria, Născătoarea de Dumnezeu (1 ianuarie)
 2. Epifania Domnului (6 ianuarie)
 3. Sfântul Iosif, Soțul Sfintei Fecioare Maria (19 martie)
 4. Înălțarea Domnului (40 de zile după Paște)
 5. Trupul și Sângele Domnului (joi după Preasfânta Treime)
 6. Sfinții Petru și Paul, apostoli (29 iunie)
 7. Adormirea Maicii Domnului (15 august)
 8. Toți Sfinții (1 noiembrie)
 9. Neprihănita Zămislire a Sfintei Fecioare Maria (8 decembrie)
 10. Nașterea Domnului nostru Isus Cristos (25 decembrie)

Posturile catolice

Posturile rânduite de Biserică sunt:

 1. Timpul Adventului, de patru săptămâni
 2. Postul Mare, de patruzeci de zile (Quadragesima), care ține de la Miercurea Cenușii până în Joia Mare, când începe triduum-ul pascal
 3. Miercurea Cenușii, Vinerea Mare
 4. Vinerile din timpul anului

Cele șapte păcate capitale

 1. Mândria
 2. Zgârcenia
 3. Necurăția
 4. Invidia
 5. Lăcomia
 6. Mânia
 7. Lenea

Cele patru păcate strigătoare la cer

 1. Uciderea de bunăvoie sau premeditată
 2. Sodomia
 3. Asuprirea săracilor, a văduvelor și orfanilor
 4. Oprirea nedreaptă a plății datorate altora

Cele șase păcate împotriva Duhului Sfânt

 1. A abuza de bunătatea lui Dumnezeu, cu gândul că Dumnezeu nu ne va pedepsi
 2. A deznădăjdui de mila lui Dumnezeu
 3. A te împotrivi adevărului cunoscut
 4. A-l invidia pe aproapele pentru darurile pe care le-a primit
 5. A avea o inimă împietrită față de dojenile mântuitoare
 6. A rămâne cu îndărătnicie în nepocăință

Cele șase păcate străine

 1. A sfătui pe altul la păcat
 2. A porunci altuia să păcătuiască
 3. A consimți la păcatele altuia
 4. A lăuda păcatele altuia
 5. A ajuta pe altul la păcat
 6. A apăra păcatele altuia

Întrebări pentru cercetarea cugetului în funcție de cele două porunci ale iubirii

Domnul spune: „Să-l iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta!” (Mt 22,37)

a) Este inima mea îndreptată spre Dumnezeu așa încât să-l iubesc cu adevărat pe el mai presus de orice, prin îndeplinirea fidelă a poruncilor, ca un fiu pe tatăl său, sau mai degrabă mă îngrijesc de lucrurile trecătoare? Am întotdeauna o intenție dreaptă în ceea ce săvârșesc?

b) Am credință tare în Dumnezeu care ne-a vorbit prin Fiul său? Am aderat cu fermitate la învățătura Bisericii? M-am îngrijit de instruirea mea religioasă, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, studiind adevărurile de credință, evitând cele ce vatămă credința? Am mărturisit întotdeauna, cu hotărâre și fără teamă, credința în Dumnezeu și în Biserică? M-am arătat bucuros să duc o viață creștină în particular și în public?

c) M-am rugat dimineața și seara sau nu? Este rugăciunea mea o adevărată conversație a minții și a inimii cu Dumnezeu sau numai un rit extern? I-am oferit lui Dumnezeu muncile, bucuriile și durerile mele? Recurg la el în timp de ispită?

d) Am față de numele lui Dumnezeu respect și iubire sau poate l-am supărat prin blasfemii, jurământ fals sau rostirea în zadar a numelui său? Nu am luat-o în râs pe sfânta Fecioară Maria și pe ceilalți sfinți?

e) Cinstesc ziua Domnului și sărbătorile Bisericii, celebrările liturgice, mai ales sfânta Liturghie, celebrându-le cu atenție și evlavie? Mi-am împlinit obligația spovezii anuale și a împărtășaniei de Paști?

f) Nu am cumva alți dumnezei, adică lucruri de care mă îngrijesc prea mult și mă încred în ele mai mult decât în Dumnezeu, cum sunt bogățiile, superstițiile, spiritismul și alte practici deșarte ale magiei?

Domnul spune: „Aceasta este porunca mea: Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu pe voi” (In 15,12).

a) Am adevărată dragoste față de aproapele sau abuzez de bunăvoința fraților pentru interesele mele, ori făcându-le ceea ce nu aș voi să-mi facă alții mie? Am dat scandal în lucru mare prin fapte sau vorbe rele?

b) Vezi dacă ai conlucrat, prin răbdare și adevărată dragoste la bucuria și binele celorlalți frați din familia ta; dacă copiii au ascultat de părinți, cinstindu-i și dându-le ajutor în lipsurile lor materiale și spirituale; dacă părinții s-au îngrijit de educația religioasă a copiilor lor, ajutându-i prin pilda bună și prin autoritatea de părinți; dacă soții au fost fideli unul altuia în inimă și în purtarea față de alții.

c) Împart oare bunurile mele cu cei mai săraci decât mine? Îi apăr pe cei asupriți, îi ajut pe cei nenorociți, îi sprijin pe cei slabi, după puterile mele, sau am disprețuit pe aproapele, mai ales pe cei săraci, pe cei slabi, pe bătrâni, pe străini sau cei de alt neam?

d) Îmi aduc aminte de misiunea pe care am primit-o la sfântul Mir? Am participat la viața parohiei, la faptele de apostolat și caritative ale Bisericii? Am venit în ajutorul Bisericii și al lumii, când era nevoie, și m-am rugat pentru ele, de exemplu pentru unitatea Bisericii, pentru evanghelizarea popoarelor, pentru păstrarea păcii și a dreptății etc.?

e) Mă îngrijesc de binele și prosperitatea comunității omenești în care trăiesc sau mă îngrijesc numai de mine? Particip, după puterile mele, la promovarea dreptății, a corectitudinii moravurilor, a înțelegerii și a dragostei în societatea omenească? Mi-am împlinit datoriile de cetățean, mi-am plătit impozitele?

f) Sunt oare la muncă și în serviciul meu drept, harnic, cinstit, îndeplinindu-mi munca din dragoste față de societate? Am dat muncitorilor și acelora care mi-au lucrat plata cuvenită? Am respectat promisiunile și contractele încheiate?

g) Am fost ascultător față de autoritatea legitimă și i-am dat respectul cuvenit?

h) Dacă sunt într-un serviciu sau exercit o autoritate, mă folosesc de ele spre folosul personal, sau spre binele altora, în spiritul slujirii?

i) Am păstrat adevărul și fidelitatea sau am făcut rău altora prin cuvinte mincinoase, calomnii, clevetiri, judecată temerară, violarea secretului sau altele?

j) Am vătămat viața cuiva, integritatea corporală, bunul nume și cinstea, bunurile materiale ale altora? Am făcut vreo pagubă altora? Am sfătuit la avort sau am făcut avort? Am urât pe alții? M-am separat de alții prin certuri, dușmănie, injurii, mânie? Din egoism, am neglijat în mod culpabil mărturia în favoarea nevinovăției aproapelui?

k) Am furat lucruri străine, le-am dorit pe nedrept și în mod dezordonat sau am produs vreo pagubă cuiva? Am restituit lucrurile furate și am reparat pagubele cauzate eventual?

l) Când am suferit injurii, am fost gata să mă împac, din dragoste către Cristos, și să iert, sau păstrez în suflet ură și dorință de răzbunare?

Cristos Domnul spune: „Cine are poruncile mele și le ține, acela mă iubește” (In 14,21).

a) Care este scopul fundamental al vieții mele? Sunt însuflețit de speranța vieții veșnice? M-am îngrijit de înaintarea mea în viața spirituală prin rugăciune, prin citirea și meditarea cuvântului lui Dumnezeu, prin participarea la sfintele sacramente, prin mortificație? Am fost prompt în a stârpi viciile, pornirile și pasiunile rele, cum sunt invidia, pofta de a mânca și a bea? Mânat de mândrie și lăudăroșenie, m-am înălțat înaintea lui Dumnezeu și am disprețuit pe alții, socotindu-mă mai bun ca ei? Am impus voința mea altora, neglijând libertatea și drepturile altora?

b) Cum am folosit timpul, puterile și darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu, ca și „talanții din Evanghelie”? Mă folosesc de toate aceste lucruri spre a mă face din zi în zi tot mai desăvârșit? Am fost leneș și neglijent?

c) Am suportat cu răbdare suferințele și adversitățile vieții? Cum m-am mortificat în trupul meu, „ca să completez cele ce lipsesc pătimirii lui Cristos”? Am păstrat legea postului și a abstinenței?

d) Am păstrat simțurile și tot trupul în modestie și curăție, ca pe un templu al Duhului Sfânt, chemat la înviere și slavă, și ca pe un semn al iubirii pe care Dumnezeu cel fidel o are față de oameni, exprimată în modul cel mai clar în sacramentul Căsătoriei? Am pătat trupul meu prin fapte necurate, desfrânate, prin cuvinte sau gânduri rușinoase, prin dorințe sau fapte murdare? Am fost îngăduitor cu pornirile mele senzuale? Am citit cărți, am avut conversații, am frecventat spectacole, petreceri contrare onestității creștine și umane? Lipsa mea de modestie nu i-a ispitit pe alții la păcat? Am păstrat legea morală în uzul căsătoriei?

e) Am lucrat contra conștiinței mele din teamă sau fățărnicie?

f) Am căutat ca în faptele mele să acționeze adevărata libertate a fiilor lui Dumnezeu, conform legii Duhului, sau sunt robul patimilor?

Întrebări pentru cercetarea cugetului după categorii de persoane

Pentru copii

M-am obișnuit să mă rog dimineața și seara? Am ascultat de părinți? I-am ajutat? I-am supărat cumva? Cu frații și surorile mele cum m-am purtat? Pe cei mai în vârstă din familie și din afara familiei i-am respectat? Mi-am cerut iertare când i-am supărat pe alții? I-am iertat pe alții când ei m-au supărat? Am avut curaj să spun adevărul chiar și atunci când, pentru moment, o minciună ar fi fost calea cea mai comodă? Nu am mințit? Am știut să renunț la ceva? De exemplu la o părere sau la o bucurie, în favoarea altuia? Am respectat bunul altuia? Am furat cumva? La școală am fost corect? Am învățat bine? Mi-am pregătit lecțiile cu seriozitate? Am ascultat și respectat pe învățători și profesori? Cum m-am purtat cu colegii? Am fost bun, atent și prietenos cu ei? Am știut să sufăr cu cei care suferă? Poate am fost invidios, poate că m-am bucurat de răul altuia? N-am dat exemplu rău? Am îndemnat cumva și pe alții la rău? Am avut gânduri de răzbunare? Am păstrat supărare pe alții? Am folosit cuvinte jignitoare, urâte? Am înjurat cumva? Nu am judecat nedrept pe alții în gândurile și cuvintele mele? Am avut grijă să fiu curat în gândurile, cuvintele și faptele mele? Am participat duminica și în sărbătorile de poruncă la sfânta Liturghie? Am fost la orele de religie? M-am străduit să am cât mai multe cunoștințe despre Dumnezeu, despre Biserică și despre credință? În biserică am fost atent la rugăciuni și la sfânta Liturghie? Am avut încredere în Dumnezeu? Îmi pare rău de păcatele mele? Sunt hotărât să le evit pe viitor? Ce alte păcate am mai făcut?

Pentru adolescenți

Mi-am amintit în fiecare zi de Dumnezeu pentru a-i mulțumi și pentru a-i cere ajutor? Nu m-am gândit de bunăvoie la altceva când mă rugam? M-am pregătit bine pentru sfânta Spovadă? Cum m-am comportat în familie, la școală, în biserică? Am înjurat de Dumnezeu sau de lucruri sfinte? Am participat duminica și în sărbătorile de poruncă la sfânta Liturghie? În biserică am fost atent la rugăciuni și la sfânta Liturghie? Am fost la orele de religie? Știu să ascult de părinți, de profesori? Știu să-i ajut pe ai mei și pe alții? Să le fac o bucurie? Nu cumva m-am arătat nervos, nerăbdător, neiertător? Mă rog pentru părinți și pentru mai marii mei? Am fost bun cu alții? I-am ajutat? M-am certat cu cineva? Am dat exemplu rău? Am îndemnat la rău pe alții? Știu să-mi înfrânez gândurile, privirea, cuvintele? Am rostit cumva cuvinte murdare? Am ceva de spus despre cărți, glume sau conversații indecente? Gânduri, cuvinte sau fapte de acest fel? Nu am dorit să văd sau să fac lucruri necurate? Nu am privit cu plăcere păcătoasă imagini sau filme imorale? M-am îmbrăcat decent? Nu sunt risipitor? Respect bunul altuia, al Bisericii și al școlii? Am furat ceva? Respect adevărul? Nu păcătuiesc exagerând sau mințind? Iert? Nu mă răzbun? Îmi țin promisiunile? Am avut cumva gânduri de mândrie? Știu să fiu recunoscător altora și lui Dumnezeu? Folosesc bine timpul? Nu am fost răutăcios? Am avut grijă de sănătatea mea? Pot să renunț la un program de radio sau de televizor, sau la un film pentru a face ceva mai de folos pentru mine sau pentru alții? M-am gândit care este greșeala mea principală? Ce alte păcate am mai făcut?

Pentru tineri

Și la această vârstă, cei mai apropiați sunt cei din familie: părinții, frații și surorile. Știu să-i înțeleg și să-i iert? Știu să le apreciez dragostea și sacrificiile lor pentru mine? Nu i-am ofensat? I-am ascultat? Am căutat să fiu o bucurie pentru ei? În gândurile mele nu i-am judecat prea aspru? Respect, ajut, iert pe frații și surorile mele? În relațiile cu alții sunt generos sau egoist? Răbdător și iubitor, sau supărăcios, invidios și răzbunător? Mi-am îndeplinit datoriile care mi-au revenit? Nu sunt superficial? Caut să dau exemplu bun în comportarea mea? Sau poate am dat exemplu rău? Nu am fost nedrept? Necinstit? Nu am învățat să îndemn la rău? Nu am mințit? Nu am folosit cuvinte murdare, jignitoare? Nu am furat? Nu am ascultat cu plăcere și nu am spus glume indecente? Nu am înjurat? Chiar cu nume sau lucruri sfinte? Îmi controlez gândurile și cuvintele? Știu să mă controlez în faptele mele? Știu că prietenia are limitele ei în gânduri, cuvinte și fapte? Evit ocaziile de păcat? M-am îmbătat cumva? Am furat? Nu am dorit să văd sau să fac lucruri necurate? Nu am privit cu plăcere păcătoasă imagini și filme imorale? Nu am luat parte la petreceri ușuratice, imorale? Am citit cărți sau reviste imorale? Nu am privit cu dorințe păcătoase trupul meu sau al altora? M-am îmbrăcat decent? Nu am făcut singur sau cu alții fapte necurate? La biserică în zilele de duminică și sărbători merg cu plăcere pentru a participa la sfânta Liturghie? Mă spovedesc și mă împărtășesc? Mă rog seara și dimineața? Nu m-am rușinat de credința mea? Regret păcatele mele? Mă hotărăsc să nu le mai fac? Ce alte păcate am mai făcut?

Pentru adulți

Am încrede în Dumnezeu? Nu m-am revoltat împotriva lui? Nu am fost indiferent în ceea ce privește credința și religia? La biserică în zilele de duminică și sărbători merg cu plăcere pentru a participa la sfânta Liturghie? Mă spovedesc și mă împărtășesc? Mă rog seara și dimineața? Nu m-am rușinat de credința mea? Nu am fost superstițios? Prețuiesc rugăciunea? Le-am transmit copiilor interesul pentru viața religioasă și i-am deprins să o practice? Am prețuit sau am încălcat fidelitatea conjugală? Nu am fost egoist în familie? Am fost atent în relațiile conjugale? Am folosit cumva mijloace anticoncepționale? Am făcut sau sfătuit pe cineva să facă avort? Am fost atent, drept, iertător, răbdător în familie? Ajut pe cei săraci, bolnavi și însingurați? Sunt cinstit și drept acasă și la serviciu? Nu sunt egoist? Mă străduiesc să-i înțeleg pe cei care trăiesc și lucrează alături de mine? Îmi împlinesc îndatoririle de soț, de creștin, de cetățean? Nu am dat mărturie falsă? Nu am descoperit greșelile altora? Nu am jurat strâmb? Nu am furat? Nu am fost nedrept, bănuitor, ambițios, zgârcit, răutăcios, disprețuitor, răzbunător, imprudent? Am iertat și ajutat chiar și pe dușman? Ce am neglijat? Ce aș fi putut să fac mai bine? Am dat exemplu bun sau rău în familie și în societate? Am fost cinstit, drept, bun, generos? Mi-am controlat gândurile, cuvintele, faptele? Nu am folosit cuvinte murdare, jignitoare? Nu am ascultat cu plăcere și nu am spus glume indecente? Nu am înjurat? Am evitat ocaziile de păcat? Am cerut ajutor lui Dumnezeu? Regret păcatele săvârșite? Fiecare trebuie să se întrebe și asupra păcatelor ce privesc profesia sa. Ce alte păcate am mai făcut?

Pentru preoți și persoane consacrate

Care este scopul fundamental al vieții mele? Mi-am reînnoit propunerea de a-l avea pe Dumnezeu iubire, ideal al vieții și, prin urmare, să-l pun deasupra oricărui lucru, chiar deasupra preoției? Este vie în mine credința în iubirea sa? Mi-am făcut proprie voința lui? L-am cinstit pe Duhul Sfânt ascultând de glasul său? I-am arătat Mariei că sunt cu totul al ei? Am încercat să o imit? Am întotdeauna o intenție dreaptă în ceea ce săvârșesc? Am încercat să pun în practică propunerile de a-mi îndrepta viața, după învățăturile sfintei Evanghelii? Am răspuns vocației mele de preot prin cele mai mici detalii ale vieții de zi cu zi?

L-am văzut pe Isus în frații care au trecut pe lângă mine în timpul zilei, fizic sau în altă manieră? M-am făcut una cu ei? Mi-am reînsuflețit voința de a-i iubi, fiind gata să-mi dau chiar și viața pentru ei? Am păstrat iubirea reciprocă, precum și prezența lui Isus cel înviat în mijlocul nostru? Am reparat ofensele pe care poate le-am adus altora? Am dat scandal în lucru mare, prin fapte sau vorbe rele? Când am suferit insulte, am fost gata să mă împac, din dragoste către Cristos, și să iert, sau mai păstrez în suflet ură și dorință de răzbunare? Am trăit cu pasiune pentru Biserică și pentru instaurarea comuniunii în comunitate?

Mă îngrijesc de binele și prosperitatea comunității sau mă îngrijesc numai de mine? Am fost ascultător față de superiorii bisericești și le-am dat respectul cuvenit? În privința carității fraterne am dat dovadă de răceală, invidie, agresivitate, individualism? În privința carității pastorale am colaborat cu ceilalți preoți? Mi-am asumat misiunile încredințate în viața de comunitate prevăzute de Regulă? Care sunt relațiile mele cu ceilalți membri ai comunității? M-am îngrijit de înaintarea mea în viața spirituală prin rugăciune, prin citirea și meditarea cuvântului lui Dumnezeu, prin participarea la sfintele sacramente, prin mortificație? Am practicat voturile călugărești?

Este rugăciunea mea o adevărată conversație a minții și a inimii cu Dumnezeu sau numai un rit extern? I-am oferit lui Dumnezeu muncile, bucuriile și durerile mele? Recurg la el în timp de ispită? Am un program fix de rugăciune comunitară și personală? Am fost prompt în a stârpi viciile, pornirile și pasiunile rele, cum sunt invidia, pofta de a mânca și a bea, necurăția? Am fost umil sau am fost mânat de mândrie și lăudăroșenie? M-am înălțat înaintea lui Dumnezeu și i-am disprețuit pe alții, socotindu-mă mai bun ca ei?

Mi-am impus altora voința mea, neglijându-le libertatea și drepturile? Am păstrat simțurile și tot trupul în modestie și curăție, ca pe un templu al Duhului Sfânt, chemat la înviere și slavă? Mi-am pătat trupul prin fapte necurate, desfrânate, prin cuvinte, dorințe sau gânduri murdare? Am fost îngăduitor cu pornirile mele senzuale? Am citit cărți, am văzut filme sau imagini ce pot afecta castitatea? Am avut conversații contrare onestității creștine, preoțești și umane? Lipsa mea de modestie nu i-a ispitit pe alții la păcat?

Cum am folosit timpul, puterile și darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu, ca și „talanții din Evanghelie”? Mă folosesc de toate aceste lucruri spre a mă face din zi în zi tot mai desăvârșit? Am fost leneș și neglijent la studiu, la muncă? Am realizat propunerea luată la meditația de dimineață? Sunt însuflețit de speranța vieții veșnice? Am simțit nevoia unui director spiritual? Am apelat cu încredere la ajutorul său? Sunt disponibil pentru misiuni? Dacă nu, ce/cine anume mă ține legat?

Întrebări pentru cercetarea cugetului în funcție porunci

Poruncile lui Dumnezeu

Porunca I. Ți-ai făcut rugăciunile la care ești obligat? Te-ai rugat cu atenția cuvenită? Ai crezut în tot ce învață sfânta Biserică? Te-ai îndoit de vreun adevăr de credință? Ai vorbit împotriva credinței? Ai citit cărți dăunătoare credinței? Ai cerut de la Dumnezeu lucruri rele, nepermise? Ai crezut în dumnezei străini (idoli), descântece, prorociri mincinoase, în vrăjitorii, în horoscop, zodiac etc.? Ai fost superstițios, ai crezut în lucruri deșarte? Ai făcut farmece sau făcături împotriva altuia? A bunurilor lui? Ai luat parte la ședințe de spiritism? Ai citit sau ai cerut să se citească în cafea sau cărți de joc? Ai făcut sacrilegiu? Te-ai împărtășit cu nevrednicie? De câte ori? De ce? Ai păcătuit cu persoane sfinte? Ai luat sau reținut ce era al Bisericii? Ți-ai bătut joc de cele sfinte? Ai râs de preoți sau de slujbele sfinte? Ai cumpărat sau ai vândut pentru bani, lucruri sau daruri sfinte?

Porunca a II-a. Ai rostit fără trebuință numele lui Dumnezeu? Ai înjurat numele lui Dumnezeu, al lui Isus Cristos, al sfinților sau al Bisericii? De câte ori? Ai spus hulă și blesteme la adresa lui Dumnezeu? Ai înjurat? Ai cerut să ți se întâmple ceva rău ție sau aproapelui tău? Ai făcut făgăduință lui Dumnezeu și n-ai împlinit-o? Ai jurat fără trebuință? Ai jurat strâmb în fața legii? De câte ori? Ai întărit făgăduința cu jurământ și n-ai împlinit-o?

Porunca a III-a. Ai lipsit duminica și în sărbători de la sfânta Liturghie? De ce? De câte ori? Ai venit târziu? De ce și de câte ori? Ai avut purtare necuviincioasă în Biserică? Ai lucrat în zi de duminică sau sărbătoare? Ai pus pe alții să lucreze? De ce? Cât timp?

Porunca a IV-a. Copiii: Ai arătat totdeauna cinstea și respectul cuvenit părinților tăi? I-ai vătămat cu vorbe dure și necuviincioase? I-ai înjurat? Le-ai dorit serios răul? I-ai lovit sau atins cu mânie sau ură? Ai ieșit din porunca părinților tăi? De câte ori? Ai fost îndărătnic și neascultător? Ai ascuns părinților lucruri ce trebuiau să le știe? I-ai mințit? I-ai furat? Ce și cât? Te-ai rugat pentru părinții tăi? Le-ai dat ajutor când au fost bolnavi sau lipsiți? Le-ai făcut supărare prin purtarea ta? Ai avut ură față de frații tăi; surorile tale? I-ai bătut cu răutate? I-ai învățat ceva rău? I-ai ajutat la nevoie? Cum te-ai purtat cu învățătorii, profesorii, superiorii (mai marii) tăi? Le-ai dorit rău?

Părinții: Ai îngrijit cum se cuvine viața și sănătatea copiilor tăi? I-ai învățat rugăciunile? Le-ai dat exemplu rău prin vorbele sau purtarea ta? Ai spus sau ai făcut ceva necuviincios în fața lor? I-ai îndemnat la păcat? Le-ai supravegheat prieteniile, tovărășiile, cărțile din care au citit, distracțiile? Ai avut grijă de hrana, îmbrăcămintea, educația (creșterea) lor? N-ai fost prea aspru sau prea îngăduitor cu copiii? I-ai obișnuit cu munca?

Soții: Ai fost cu dragoste cuvenită față de soț (soție)? Ai tratat-o dur și nemilos? Ai înjurat-o sau ai bătut-o? Ai risipit (prădat) averea comună a familiei prin beție, desfrâu sau alte păcate? Te simți vinovat cu ceva în folosirea sfintei Căsătorii? Ai avut pofte îndreptate asupra altor persoane? Libere sau căsătorite? Ai încălcat jurământul sfânt al fidelității conjugale (al credinței față de soț/soție)? De câte ori și cu ce fel de persoană: liberă sau căsătorită? L-ai ajutat cum se cuvine pe soț (soție) în caz de boală, necaz sau nefericire? Nu i-ai făcut traiul rău și amar prin purtarea sau firea ta?

Superiorii: Ai fost dur și nemilos față de servitori și servitoare, angajați sau subordonați? Le-ai sustras din salar? Le-ai dat plata sau simbria dreaptă? Te-ai îngrijit de sănătatea lor morală și trupească? I-ai lăsat să-și împlinească datoriile creștinești? Le-ai poruncit să facă ceva rău și păcătos? Le-ai dat pildă bună?

Angajații: Ai fost credincios față de superiorii tăi? Le-ai dorit rău? I-ai vorbit de rău? I-ai înșelat cu ceva? Le-ai făcut pagubă? Ai fost leneș? Ți-ai împlinit credincios datoriile funcției tale? Ai lenevit? Ai administrat conștiincios bunurile încredințate grijii tale? Ai comis fraudă? I-ai înșelat pe alții? Ai făcut pagubă în administrația publică prin neglijența, incapacitatea, neputința ta?

Comercianții, meseriașii, industriașii: Dacă au înșelat la cântar? Dacă au vândut materia sau stofa falsificată drept veritabilă? Dacă au dat salar corect? etc. în caz contrar sunt obligați la restituție (despăgubire).

Porunca a V-a. Ți-ai îngrijit sănătatea? Ți-ai expus sănătatea sau viața prin fapte prea îndrăznețe sau temerare? Ți-ai vătămat sănătatea prin mâncare și băutură? Prin fumat, dans, sport fără măsură? Ai făcut pagubă însemnată în sănătatea sau viața altuia? Ai făcut ceva cu gândul de a suprima (stinge) viața altuia? Ai împiedicat, ai oprit zămislirea copiilor? Ți-ai ucis copiii prin avort? De câte ori? Ți-ai pus în primejdie viața prin operații nepermise, otrăvire? De câte ori? Ai înjurat pe alții? Ai râs de alții? Te-ai certat? Te-ai bătut? Ai avut ură pe cineva? Mai ai? Ai dorit răul cuiva? Ai avut gânduri și dorință de răzbunare? Te-ai răzbunat pe alții? Ai îndemnat pe alții la păcat? De câte ori? Ai ajutat pe alții la păcat? Ai rănit sau ucis pe cineva? I-ai învățat pe alții lucruri păcătoase?

Porunca a VI-a și a IX-a. Ai vătămat curăția sfântă cu gândul, cu pofta, cu vorba, cu fapta? Singur sau cu altă persoană? Căsătorită, necăsătorită, sfințită, rudenie? Ai făcut astfel de fapte de necurăție? Ce fel? De câte ori? Te-ai desfătat în lucruri urâte și murdare? De câte ori? Ai păstrat fidelitatea conjugală? Ai fost incorect în relațiile conjugale? Te-ai ferit să ai copii? Ai folosit mijloace nepermise? Ai participat la petreceri ușuratice, imorale? Ai citit reviste sau cărți ațâțătoare de pofte necurate? Le-ai achiziționat? Le-ai dat și altora? Ai privit filme, fotografii sau teatre necuviincioase? Ai păcătuit prin vorbe, cântece, atingeri necurate? De câte ori? Cu ce fel de persoană? Ți-ai păstrat prietenia curată? Ai vorbit sau ai ascultat de bunăvoie vorbe necuviincioase? Ai fost modest la îmbrăcare și dezbrăcare?

Porunca a VII-a și a X-a. Ai făcut pagubă în bunurile altuia? Mică sau mare? Ai furat ceva? Ai îndemnat sau ajutat pe alții să fure? Ai dat înapoi lucrul furat? Ai râvnit la bunurile altuia? Ai cumpărat cu știință lucruri furate? Ai înșelat la contract, la vindere? Ai dat salar corect? Ai restituit ce ai înșelat sau nedreptățit pe altul? Ai împiedicat pe cineva cu mijloace nedrepte (calomnie, teroare, frică etc.) să ajungă la un drept al său (oficiu, moștenire etc.)? Ți-ai îndeplinit obligațiile testamentare sau succesorale către testatorii, părinții, binefăcătorii tăi? Ți-ai plătit datoriile?

Porunca a VIII-a. Ai spus neadevăr sau minciună în mod intenționat? Ai stricat bunul nume al altuia prin calomnie sau clevetire? Ai reparat onoarea altuia stricată de tine? Ai vorbit de rău? Ai vorbit de alții? Ai restabilit cinstea batjocorită prin bârfă sau calomnie? Ai gândit rău despre alții? Ai spus un neadevăr la judecată? Ai descoperit fără nicio trebuință greșeli necunoscute ale aproapelui? Înaintea câtor persoane? Ai mărit greșelile altora? Ai ascultat cu plăcere când se vorbea de rău pe alții? Ai îndemnat pe alții să vorbească de rău? Ai judecat rău pe alții fără dovezi îndestulătoare?

Poruncile Bisericii

Porunca a II-a. Postul: Ai mâncat de mai multe ori pe zi în zilele de post? În Miercurea Cenușii? În Vinerea Mare? Ai mâncat carne în vinerile din Postul Mare? Din vina ta? De câte ori? Ai oprit pe alții să postească? De câte ori? Ai silit pe cineva să mănânce carne în zilele oprite? De câte ori? Ai ținut vinerile din timpul anului? Te-ai distrat în zilele de post? Ai participat la serbări gălăgioase? De câte ori? I-ai îndemnat pe alții să facă același lucru? Prin participarea la distracții ai dat scandal?

Porunca a III-a. Spovada și Împărtășania: Ai rămas nemărturisit în vreun an? Din ce cauză? Te-ai împărtășit în timpul sfintelor Paști? Ai împiedicat pe cineva să-și îndeplinească aceste datorii?

Porunca a V-a. Ajutarea Bisericii: Ai dat Bisericii simbria? Ai contribuit după obiceiul locului și posibilitățile tale la întreținerea Bisericii? Ai dat obolul tău din dragoste față de Dumnezeu și sfânta sa Biserică?

Păcatele capitale

Mândria: Am fost încrezut, mândru, ambițios? Am disprețuit pe alții ținându-mă mai bun, mai învățat, mai iscusit ca ei? N-am vrut, din mândrie, să mă supun celor mai mari? N-am vrut, din mândrie, să fac munci înjositoare? Am cheltuit prea mulți bani pentru îmbrăcăminte? M-am prețuit peste măsură pe mine însumi? N-am vrut să recunosc că toate bunurile le am de la Dumnezeu?

Zgârcenia: Am fost zgârcit? Am fost risipitor? Am avut grijă ca familia să nu ducă lipsă de cele necesare traiului? Mi-am plătit datoriile? Am dat cu bucurie celui ce mi-a cerut fiind în necesitate?

Mânia: Am fost mânios? M-am supărat fără motiv? M-am răzbunat?

Lăcomia: Am luat pe ascuns de ale mâncării? Am mâncat sau băut peste măsură? De câte ori? Am fost, din lăcomie, nemulțumit cu bucatele?

Pizma sau invidia: Am invidiat pe alții? M-am bucurat de răul altuia? M-am întristat de fericirea altuia? Din invidie, am căutat să-i fac altuia o stricăciune?

Lenea: Am fost leneș? Am omis, din lene, rugăciunile și alte îndatoriri religioase? Am fost conștiincios în îndeplinirea îndatoririlor stării mele?

Necurăția: M-am gândit la lucruri necurate? Am privit imagini sau filme cu caracer licențios? Am săvârșit fapte necurate? M-am făcut vinovat de adulter?

Datorii față de mine însumi

Mă întreb înaintea Domnului ce vrea el de la mine și care îmi este vocația? Mă îngrijesc de viața mea spirituală prin rugăciunea zilnică și prin citirea cuvântului lui Dumnezeu? Particip cu interes și cu simțul datoriei la viața comunității parohiale? Cum folosesc timpul și diferitele daruri primite de la Domnul? Mă angajez cu devotament pentru cei slabi și neputincioși? Îmi păstrez inima și trupul în curăție? Mă la stăpânit de gânduri și dorințe urâte? Scandalizez prin comportamentul meu? Îmi permit lecturi, spectacole de televiziune și distracții scandaloase? Fac exces în mâncare, băutură și fumat? Fac uz de droguri? Practic jocurile de noroc, pariurile? Ca cetățean creștin îmi îndeplinesc datoriile politice și sociale? Plătesc impozitele? Respect mediul înconjurător? Cu ce mă acuză conștiința?